Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus

Abstract

Reconstruction is one of the basic methods used in art therapy and the artphiletic approach to work with a client. The method of Reconstruction can be used in practice not only for development of imagination, but also as a means of obtaining information about the ways clients react to ambiguous stimuli. The present article compares reactions of students of Palacky University in Olomouc and students of Sichuan University at Chengdu to an ambiguous stimulus using the reconstruction method.

Share and Cite:

Potmesilova, P. , Sobkova, P. and Roubalova, M. (2014) Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences, 2, 58-67. doi: 10.4236/jss.2014.211008.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

References

[1] Plháková, A. (2003) U?ebnice obecné psychologie. Academia, Praha.
[2] Carter, P.J. and Russell, K.A. (2002) Trénink paměti a kreativity: P?íklady s ?e?ením. Computer Press, Praha.
[3] Smékal, V. (2004) Pozvání do psychologie osobnosti: ?lověk v zrcadle vědomí a jednání. Barrister & Principal, Brno.
[4] ?ák, P. (2004) Kreativita a její rozvoj. 1. vyd. Computer Press, Brno.
[5] Schum, N., Franz, V., Jovanovic, B. and Schwarzer, G. (2012) Object Processing in Visual Perception and Action in Children and Adults. Journal Of Experimental Child Psychology, 112, 161-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2012.02.008
[6] Liebmann, M. (2005) Skupinová arteterapie Nápady, témata a cvi?ení pro skupinovou vytvarnou práci. Portál, Praha.
[7] Slavík, J. (1997) Od vyrazu k dialogu ve vychově-Artefiletika. Habilita?ní práce. Karolinum, Praha.
[8] Albert, R. (2010) Being Both: An Integrated Model of Art Therapy and Alternative Art Education. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 27, 90-95. http://dx.doi.org/10.1080/07421656.2010.10129713
[9] Nelson, C. (2010) Meeting the Needs of Urban Students: Creative Arts Therapy in Jersey City Public Schools. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 27, 62-68. http://dx.doi.org/10.1080/07421656.2010.10129711
[10] Pospí?ilová, H. (2013) Vychovné cíle a metody v práci sociálního pedagoga. In: Potmě?ilová, P. a kol. Sociální pedagogika v teorii a praxi. UP, Olomouc.
[11] Potmě?ilová, P. (2012) Metoda rekonstrukce v kulturním kontextu. Arteterapie: ?asopis ?eské arteterapeutické aso- ciace se zamě?ením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, 29, 13-21.
[12] Potmě?ilová, P. (2014) Arteterapie. In: Müller, Old?ich a kol. Terapie ve speciální pedagogice. 2. p?eprac. vyd. Grada, Praha, 77-131.
[13] Cheung, R. and Leung, C. (2014) Preschool Teachers’ Perceptions of Creative Personality Important for Fostering Creativity: Hong Kong Perspective. Thinking Skills and Creativity, 12, 78-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2014.01.001
[14] Wang, B. and Greenwood, K. (2013) Chinese Students’ Perceptions of Their Creativity and Their Perceptions of Western Students’ Creativity. Educational Psychology, 33, 628-643. http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2013.826345
[15] Mei-Hue, W. and Dzeng, A. (2013) Cultural and Age Differences of Three Groups of Taiwanese Young Children’s Creativity and Drawing. Psychological Reports, 112, 900-912. http://dx.doi.org/10.2466/21.04.PR0.112.3.900-912
[16] Mei-Hue, W. and Dzeng, A. (2013) Cultural and Age Differences of Three Groups of Taiwanese Young Children’s Creativity and Drawing. Psychological Reports, 112, 900-912.
[17] Karkou, V., Martinsone, K., Nazarova, N. and Vaverniece, I. (2011) Art Therapy in the Postmodern World: Findings from a Comparative Study across the UK, Russia and Latvia. The Arts in Psychotherapy, 38, 86-95. http://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2010.12.005
[18] Kay, L. (2013) Bead Collage: An Arts-Based Research Method. International Journal of Education & the Arts, 14, 1-18.
[19] Trnova, E. and Trna, J. (2014) Implementation of Creativity in Science Teacher Training. International Journal on New Trends in Education & Their Implications (IJONTE), 5, 54.
[20] Allison, A. (2013) Old Friends, Bookends: Art Educators and Art Therapists. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30, 86-89. http://dx.doi.org/10.1080/07421656.2013.787215
[21] Lenz, A.S. (2014) Integrating Relational-Cultural Theory Concepts into Supervision. Journal of Creativity in Mental Health, 9, 3-18. http://dx.doi.org/10.1080/15401383.2013.864960
[22] Huang, R. (2005) Chinese International Students Perceptions of the Problem-Based Learning Experience. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 4, 36-43. http://dx.doi.org/10.3794/johlste.42.108
[23] Pretz, J. and McCollum, V. (2014) Self-Perceptions of Creativity Do Not Always Reflect Actual Creative Performance. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8, 227-236. http://dx.doi.org/10.1037/a0035597
[24] ?brink Hobzová, M. (2011) Srovnání u?ebnic pro imigranty v ?eské republice a ve ?védsku. In: Metody a formy práce ve vyuce mate?ského jazyka. Sborník z mezinárodní konference ze dne 6. dubna 2010. HANEX, Olomouc.

Copyright © 2024 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

Creative Commons License

This work and the related PDF file are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.