Research on the Legal Risk and Governance for the Affiliated Business in the Construction Industry
Yang Yang
Southwest University, Chongqing, China.
DOI: 10.4236/chnstd.2015.42010   PDF   HTML   XML   7,494 Downloads   8,180 Views   Citations

Abstract

Construction industry is undoubtedly one of the fastest-growing industries in China. But, due to its inadequate technique, the operation of this industry is not standardized. Its affiliated business causes confusion. The operation of the whole industry is at a series of civil, administrative, and criminal legal risks, because the affiliated party usually does not have the corresponding qualifications. All risks need to be resolved and prevented in three aspects. Firstly, the legal system for the qualification management should be improved and the internal management of the enterprise should be promoted. Secondly, unreasonable prohibitions should be changed. And thirdly, the insurance system of the industry should be perfected.

Share and Cite:

Yang Yang (2015) Research on the Legal Risk and Governance for the Affiliated Business in the Construction Industry. Chinese Studies, 4, 64-68. doi: 10.4236/chnstd.2015.42010.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

References

[1] Huang Ping黄萍 (2009). Jianzhu Qiye Guakao de Falv Fengxian ji Fangfan建筑企业挂靠的法律风险及防范. Xiandai Qiye, 9, 44-45.
[2] Zhonghua Renmin Gongheguo Jianzhufa中华人民共和国建筑法 (2005).
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-08/05/content_20920.htm
[3] Gan Xianshuang, Zhao Peng甘贤爽, 赵鹏 (2013). Qiantan Qianli Danwei zai Gongcheng Jianshe Zhong de Anquan Falv Zeren浅谈监理单位在工程建设中的安全法律责任. Zhongguo Gongcheng Zixun, 3, 48-50.
[4] Lu Gang, Yan Le卢刚, 严乐 (2012). Guanyu Jianshe Shigong zhong Zhuanbao ji Fenbao Ruogan Wenti de Tantao关于建设施工中转包及分包若干问题的探讨. Xi’an Jianzhu Keji Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban), 6, 20-25.
[5] The Civil Judgment (2010). Shanghaishi Dier Zhongji Renmin Fayuan Minshi Panjueshu (2010) Hu 2—Civil 2—Zhong-Zi No. 842 Mingwei Neibu Chengbao Shiwei Guakao de Yize Anli—Gongcheng Guakao Zhuanti (Jiu). http://www.flzx.com/wenji/355590.html
[6] An Hui, Yu Xiaoye, Zhao Guirong et al. 安辉, 于晓野, 赵贵荣, 等 (2012). Qiantan Gongcheng Baoxian Lipei浅谈工程保险理赔. Chengshi Jianshe Lilun Yanjiu (Dianzi Ban), 17.

Copyright © 2023 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

Creative Commons License

This work and the related PDF file are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.