"A Case of Inflammatory Hepatocellular Adenoma Complicated by Steatohepatitis"
written by Yohei Harima, Naoki Urayama, Fusako Hisano, Yuko Matsuzaki, Kazutoshi Sanuki, Taichi Kuwahara, Tadashi Kaneko, Toshio Harada, Toru Kawaoka, Sakurao Hiraki, Shintaro Fukuda, Kiwamu Okita, Osamu Nakashima,
published by Open Journal of Gastroenterology, Vol.4 No.3, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.