"FastCluster: a graph theory based algorithm for removing redundant sequences"
written by Peng-Fei Liu, Yu-Dong Cai, Zi-Liang Qian, Sheng-Yu Ni, Liu-Huan Dong, Chang-Hong Lu, Jin-Long Shu, Zhen-Bing Zeng, Wen-Cong Lu,
published by Journal of Biomedical Science and Engineering, Vol.2 No.8, 2009
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef