"The High Surface Ratio Micro-MoS2 Grain Composed of MoS2 Nanosheet Prepared with One-Step Hydrothermal Synthesis"
written by Guangtong Zhou, Xiangbin Zeng, Wenzhao Wang, Yishuo Hu, Sue Xu, Shaoxiong Wu, Yang Zeng, Wen Jing, Tingting Ren, Zhenyu Guo, Pengfei Xu, Haoran Li, Yushu Tang,
published by Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, Vol.6 No.3, 2018
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.