"Watermarking Images in the Frequency Domain by Exploiting Self-Inverting Permutations"
written by Maria Chroni, Angelos Fylakis, Stavros D. Nikolopoulos,
published by Journal of Information Security, Vol.4 No.2, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
[1] Hiding Color Watermarks in Halftone Images using Maximum-Similarity Binary Patterns
2016
[2] Does Optoelectronic Watermark Technology Migrate into Business and Industry in Near Future?
2016
[3] Does Optoelectronic Watermark Technology Migrate Into Business and Industry in the Near Future?
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2016
[4] Does Optoelectronic Watermark Technology Migrate Into Business and Industry in the Near Future? Applications of Optoelectronic Watermarking Technology to New …
2016
[5] Embedding Color Watermarks into Halftoning Images using Minimum-Distance Binary Patterns
Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI), 2015 28th SIBGRAPI Conference on, 2015
[6] Watermarking PDF Documents using Various Representations of Self-inverting Permutations
arXiv preprint arXiv:1501.02686, 2015
[7] Does Optoelectronic Watermark Technology Migrate into Business and Industry in Near Future?-Applications of Optoelectronic Watermarking Technique to New Business and Industry Systems Utilizing Flat Panel Displays and Smart Devices
IEEE Transactions on Industry Applications, 2015
[8] Cripto-esteganografia: imagens inocentes podem transportar arquivos secretos
VS Costa, VGP de Sá - viniciusgusmao.com, 2014
[9] Applications of optoelectronic watermarking technique to new business and industry systems utilizing flat-panel displays and smart devices
Industry Applications Society Annual Meeting, 2014 IEEE, 2014
[10] Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
2014
[11] íá Äõíáìéêü ÌïíôÝëï ÕäáôïãñÜöçóçò Ëïãéóìéêïý âáóéóìÝíï óå ÃñáöÞìáôá ÊëÞóåùí ÓõíáñôÞóåùí
2014
[12] Ένα δυναμικό μοντέλο υδατογράφησης λογισμικού βασισμένο σε γραφήματα κλήσεων συναρτήσεων
2014