Article citationsMore>>

Generalov, V.M., Bakirov, T.S., Pak, A.V., Zvolskiy, I.L., Zaitsev, B.N., Kruchinina, M.V., Kurilovich, S.A. and Sergeyev, A.N. (2008) Avtomatizirovannaya ustanovka izmereniya viazkouprugikh kharakteristik erytrotsitov ( (An Automated Device for Evaluation of Viscoelasticity of Erythrocytes). Naukoyemkiye Tekhnologiyi, 12, 28-33.

has been cited by the following article:

Follow SCIRP
Twitter Facebook Linkedin Weibo
Contact us
Free SCIRP Newsletters
Copyright © 2006-2021 Scientific Research Publishing Inc. All Rights Reserved.
Top