Self-Efficacy Scale of Pre-School Teachers towards Mathematics Education in Pre-School Period

Abstract

The study aims to develop an assessment instrument oriented to assess the self-efficacies of pre-school teachers towards mathematics education. The assessment instrument was applied to 255 pre-school teachers working in Yenimahalle county of Ankara province in the 2012-2013 academic year. It was found out that the first factor of “Self-Efficacy of Pre-School Teachers towards Mathematics Education” explained 46.597% of the total variance, and the second factor explained 9.035% of the total variance. In this sense, the total variance that the scale, and thus the construct validity of the scale was acceptable. The reliability co-efficient of the first factor of the scale is 0.951; the reliability co-efficient If the second factor is 0.951; and the total reliability co-efficient is 0.967.

Share and Cite:

Seker, P. and Alisinanoglu, F. (2015) Self-Efficacy Scale of Pre-School Teachers towards Mathematics Education in Pre-School Period. Creative Education, 6, 204-210. doi: 10.4236/ce.2015.62018.

Conflicts of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

References

[1] Akbas, A., & Celikkaleli, O. (2006). Sinif ögretmeni adaylarinin fen ögretimi öz-yeterlik inançlarinin cinsiyet, ögrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2, 98-110.
[2] Aksu, H. H. (2008). Ogretmen adaylar1n1n matematik ögretimine iliskin öz-yeterlilik inançlar1. Abant Izzet Baysal Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 8, 161-170.
[3] Aslan, Bilaloglu, & Aktas Arnas (2006). Okul Oncesi Ogretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Matematik Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin Incelenmesi. Avrupa Birligi Uyum Sürecinde Okul Oncesi Egitimin Bugünü ve Gelecegi Sempozyumu, Girne, K1br1s. Cilt 1, Sayfa: 243-257. 1stanbul: Ya-Pa.
[4] Akman, B. (2002). Okulöncesi dönemde matematik. Hacettepe Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 23, 244-248.
[5] Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84, 191-215.
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
[6] Büyüköztürk, S. (2008). Sosyal Bilimler 1çin Veri Analizi El Kitab1. 1statistik, Arast1rma Deseni SPSS Uygulamalar1 ve Yorum (6. bask1). Ankara: Pegem A.
[7] Celep, C. (2005). Meslek olarak ögretmenlik. 1n: C. Celep (Ed.), Meslek Olarak Ogretmenlik (s. 23-50). Ankara: An1.
[8] Cokluk, O., Sekercioglu, G., & Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için çok degiskenli istatistik SPSS ve L1SREL uygulamalar1. Ankara: Pegem A.
[9] Güven, B., Karatas, 1., Oztürk, Y., Arslan, S., & Gürsoy, K. (2013). Okul Oncesi Ogretmenlerinin ve Ogretmen Adaylar1n1n Okul Oncesi Matematik Egitimine 1liskin 1nançlar1n Belirlenmesine Yönelik Bir Olçek Gelistirme Cal1smas1. 1lkögretim Online, 12, 969-980.
http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say4/v12s4m5.pdf
[10] Kalayc1, S. (2009). SPSS Uygulamal1 Cok Degiskenli Istatistik Teknikleri. Ankara: Asil.
[11] Kand1r, A., Inal, G., & Ozbey, S. (2010). Okul Oncesi Egitimde Program (1) Kuramsal Temeller. Istanbul: Morpa.
[12] Platas, L. (2008). Measuring Teachers’ Knowledge of Early Mathematical Development and Their Beliefs about Mathematics Teaching and Learning in the Preschool Classroom. Ph.D. Dissertation, Berkeley, CA: University of California.
[13] Sahin, H., Gülay Ogelman, H., & Ekici, H. (2011). Okul Oncesi Ogretmen Adaylar1n1n Akademik Oz-Yeterlik Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Degerlendirilmesi. Cagdas Egitim Dergisi, 36, 13-22.
[14] Seker, P. T. (2013). Okul Oncesi Ogretmenlerinin Okul Oncesi Dönemde Matematik Egitimine Yönelik 1nanç ve Ozyeterliklerinin 48-60 Ayl1k Cocuklar1n Matematik Yeteneklerine Etkisinin 1ncelenmesi. Yay1nlanmam1s Doktora Tezi, Ankara: Gazi Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitüsü.
[15] Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using Multivariale Statistics (2nd ed.). Cambridge: Harper & Row.
[16] Tavsanc1l, E. (2006). Tutumlar1n ölçülmesi ve spss ile veri analizi (3 bask1). Ankara: Nobel.
[17] Tezbasaran, A. (2008). Likert Tipi Olçek Haz1rlama K1lavuzu. Mersin: Türk Psikologlar Dernegi.
[18] Uredi, 1., & Uredi, L (2005). S1n1f ögretmeni adaylar1n1n cinsiyetlerine, bulunduklar1 s1n1flara ve basar1 düzeylerine göre fen ögretimine iliskin öz-yeterlilik inançlar1n1n kars1last1r1lmas1. Yeditepe Universitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 7, 2.
[19] Yurdugül, H. (2005). Olçek Gelistirme Cal1smalar1nda Kapsam Geçerligi için Kapsam Geçerlik 1ndekslerinin Kullan1lmas1. X1V. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Denizli.

Copyright © 2023 by authors and Scientific Research Publishing Inc.

Creative Commons License

This work and the related PDF file are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.