"Estimation of Genetic Parameters for 305 Days Milk Yields and Calving Interval in Xinjiang Brown Cattle"
written by Xuefeng Fu, Lili Lu, Xixia Huang, Yachun Wang, Kechuan Tian, Xinming Xu, Jiqing Fang, Liming Cheng, Zhiqin Guo, Yuezhen Tian,
published by Agricultural Sciences, Vol.8 No.1, 2017
has been cited by the following article(s):