"Differential protein expression between EBV-positive and negative epithelial cells"
written by Haibo Yu, Lian Zhao, Qijia Yan, Lielian Zuo, Zhengyuan Yu, Wei Xiong, Xiaoling Li, Shourong Sheng, Zhaojian Gong, Jianhong Lu, Guiyuan Li,
published by Journal of Biophysical Chemistry, Vol.4 No.2, 2013
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.