"The Analysis of Human Papillomavirus Type 16 E6/E7 Genetic Variability in Jingjiang, Jiangsu Province, China"
written by Xiaoyue Dai, Yunling Zhu, Wen Xia, Longkun Ding, Yue Xi, Liang Wu, Chengxue Yi,
published by Journal of Biosciences and Medicines, Vol.8 No.3, 2020
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.