"Analysis of Cause of Death in Inner Mongolia of China, 2008-2014"
written by Shuli Xing, Zhiqiang Sun, Maolin Du, Xuesen Shi, Hairong Zhang, Zhanlong Wang, Xiaoyan Zhang, Zhihui Hao, Zhuang Su, Ying Yang, Rong Liu, Yueling Hu, Juan Sun,
published by Open Journal of Epidemiology, Vol.7 No.1, 2017
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef
No relevant information.