"Cancer mortality in Inner Mongolia of China, 2008-2010"
written by Ying Yang, Fengyun Zuo, Maolin Du, Zhiyue Liu, Zhijun Li, Wenfang Guo, Juan Sun,
published by Open Journal of Epidemiology, Vol.4 No.1, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef