"A New Biomarker for Hepatocellular Damage: Plasma Cell-Free DNA"
written by Zhi Yan, Yingli He, Qian Li, Meiling Cui, Ke Wang, Tianyan Chen, Hongli Liu, Ying-Ren Zhao,
published by Advances in Anthropology, Vol.2 No.4, 2012
has been cited by the following article(s):