"Li2MnSiO4/Carbon Composite Nanofibers as a High-Capacity Cathode Material for Li-Ion Batteries"
written by Shu Zhang, Ying Li, Guanjie Xu, Shuli Li, Yao Lu, Ozan Topracki, Xiangwu Zhang,
published by Soft Nanoscience Letters, Vol.2 No.3, 2012
has been cited by the following article(s):