"Surface rupture and hazard characteristics of the Wenchuan Ms 8.0 earthquake, Sichuan, China"
written by Rong-Jun Zhou, Yong Li, Liang Yan, Jian-Cheng Lei, Yi Zhang, Yu-Lin He, Long-Shen Chen, Xiao-Gang Li, Shi-Yuan Wang, You-Qing Ye, Yu-Fa Liu, Chuan-Chuan Kang, Tian-Yong Ge, Qiang He, Wei Huang,
published by Natural Science, Vol.2 No.3, 2010
has been cited by the following article(s):