Top Cited Articles
(136 articles with 870 citations as of December 2019)

Sort by:
  • Cytosolic chaperonin CCT possesses GTPase activity, American Journal of Molecular Biology, Vol.1 No.3, 2011
  • Susumu Noguchi, Kazuyoshi Toyoshima, Soh Yamamoto, Toshio Miyazaki, Michiro Otaka, Sumio Watanabe, Katsunori Imai, Haruki Senoo, Ryoji Kobayashi, Mitsutoshi Jikei, Yasushi Kawata, Hiroshi Kubota, Hideaki Itoh
  • Citations: 14 (Details)
  • Cisplatin Inhibits AhR Activation, American Journal of Molecular Biology, Vol.8 No.1, 2018
  • Erina Sasaki-Kudoh, Ikuru Kudo, Yuka Kakizaki, Miki Hosaka, Shun-Ichi Ikeda, Seiya Uemura, Ewa Grave, Shuntaro Togashi, Taku Sugawara, Hiroaki Shimizu, Hideaki Itoh
  • Citations: 2 (Details)