"Research Progress on the Actinomyces arthrobacter"
written by Huiling Fu, Yanfei Wei, Yanyan Zou, Mingzhi Li, Fangyuan Wang, Jianrong Chen, Lixin Zhang, Zhiheng Liu, Linxian Ding,
published by Advances in Microbiology, Vol.4 No.12, 2014
has been cited by the following article(s):
  • Google Scholar
  • CrossRef