Top Cited Articles
(225 articles with 1044 citations as of June 2018)

Sort by:
  • Evaluation of an oral moisture-checking device for screening dry mouth, Open Journal of Stomatology, Vol.3 No.8, 2013
  • Yosuke Fukushima, Tetsuya Yoda, Shoichiro Kokabu, Ryuichiro Araki, Tsubasa Murata, Yoshimasa Kitagawa, Ken Omura, Shuji Toya, Kayoko Ito, Saori Funayama, Hiroshi Iwabuchi, Kazuhiro Asano, Yutaka Imai, Akihide Negishi, Satoshi Yokoo, Goichi Matsumoto, Eiro Kubota, Hideki Watanabe, Mikio Kusama, Kojiro Onizawa, Takuya Goto, Seiji Nakamura, Ryuichi Nakazawa, Kiyoshi Harada, Takashi Fujibayashi
  • Citations: 9 (Details)
  • Oral spindle cell lipomas, Open Journal of Stomatology, Vol.1 No.4, 2011
  • Patrícia C. Caldeira, Vanessa F. Bernardes, Alessandra C. Miranda, Déborah C. Telles, Rodrigo M. R. Batista, Carlos A. Ribeiro, Tarcília A. Silva
  • Citations: 6 (Details)